T-20/2013 Javna nabavka dobara - Faks aparati, bežični telefoni i gejtvej

24.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora