T-201/2014 AR Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

11.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

8.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2., 3. i 4.

3.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.