T-705/2014 AR Javna nabavka dobara - Kupovina katastarske parcele 1065/11 Ko Banja, Opština Aranđelovac, za izgradnju TS 110/20 kV "Aranđelovac 2"

2.7.2014. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.7.2014. godine
Pomeranje roka za podnošenje ponuda

8.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka