T-35/2013 Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

11.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka JN

19.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN za partiju 2.

19.08.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN za partiju 4.