KP1/14 ČA Javna nabavka radova - Građevinski i zemljani radovi

22.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u drugoj fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

24.9.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje i otvaranje ponuda

26.9.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.9.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

31.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

31.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

5.4.2016. godine
Obaveštenje o prestanku važenja odluke o priznavanju kvalifikacija

Pilikom postavljanja dokumenata na Portal JN došlo je do greške Naručioca, Obaveštenje o obustavi javne nabavke biće postavljeno na Portal JN u skladu sa Član 109. ZJN