T-274/2014 ČA Javna nabavka usluga - Studentske i omladinske zadruge (usluge redovnog očitavanja brojila) za potrebe Ogranka Čačak

06.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08.05.2014. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

12.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.08.2014. godine
Obaveštenje o podnetnom zahtevu za zaštitu prava

10.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru