T-728/2015 ČA Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi na EEO 10(20)kV u Ogranku Čačak

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

6.7.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

3.8.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.9.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru