T-46/2013 Javna nabavka usluga - Usluga projektovanja-OPGW (za izradu tehničke dokumentacije Zamena zaštitnog užeta, užetom sa optičkim vlaknom (OPGW) za DV 110kV br 1227, „TS 400/110kV JAGODINA 4 - TS 110/20kV JAGODINA 3“ i za izgradnju optičkih privodnih sistema sa DV 110kV br. 1227 u objektima TS 400/110kV „Jagodina 4“ i TS 110/20/10 kV „Jagodina 3“) i usluga projektovanja video nadzora u TS 110/20/10 kV JAGODINA 3

28.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.09.2013. godine
Pitanja u vezi postupka javne nabavke

06.09.2013. godine
Pitanja u vezi postupka javne nabavke

17.09.2013. godine
Pitanja u vezi postupka javne nabavke

17.09.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

24.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.