ODS–KV–0272–15 Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

12.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora