T-646/2015 JA Javna nabavka usluga - Administrativno blagajničke usluge

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

13.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru