OP-23/13 Javna nabavka usluga - Usluge reklame i propagande

26.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - partija 1. (Usluge reklame i propagande u štampanim medijima)

Konkursna dokumentacija - partija 2. (Usluge reklame i propagande u elektronskim medijima)

18.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 2.

21.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora - partija 1.