OP-39/2013 Javna nabavka dobara - Dobra na izgradnji objekata 110 kV , TS 110/35 kV "Kruševac 3"

25.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.11.2013. godine
Dispozicija u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije

13.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.11.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

22.11.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

22.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka