OP-47/2013 Javna nabavka dobara - Dobra za fiksnu i mobilnu telefoniju

27.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka