T-32/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernog mesta

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

12.2.2016. godine
Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije

11.3.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka