T-24/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za pogon, alati i saobraćajni znaci

05.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.12.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

25.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.02.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

13.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

13.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

18.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

18.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

20.03.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2, 3.