T-48/2014 KV Javna nabavka dobra - Zakup gradskog građevinskog zemljišta na delu kat.parcele 527 KO Vrnjačka banja

21.07.2014. godine
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

21.07.2014. godine
Obaveštenje o dodeli ugovora

01.08.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.