T-708/2014 KV Javna nabavka usluga - Usluga restorana

23.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.10.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

24.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.