T-264/2015 KV Javna nabavka dobara - Sitan inventar i alat

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.8.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

29.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

22.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.