T-612/2015 KV Javna nabavka usluga - Usluga izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.8.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava