T-126/2014 LA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Lazarevac

15.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 1.

23.10.2014. godine
Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, partija 2.