T-168/2014 LO Javna nabavka dobara - Dobra za izgradnju elektroenergetskih objekata (spojni pribor za Al/Če uže i provodnike)

27.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2014. godine
Pojašnjenje konurske dokumentacije

14.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru