T-222/2014 LO Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

05.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.07.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

21.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

30.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

30.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.