T-503/2015 LO Javna nabavka usluga - Usluge održavanja higijene u poslovnim objektima

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

18.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru