T-549/2014 NP Javna nabavka usluga - Izrada investiciono tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20) kV

20.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru