T-104/13 Javna nabavka dobara - Električni materijal i pribor

05.11.2013. godine
Obaveštenje o pokretnju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

05.11.2013. godine
Obaveštenje o pokretnju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva - nabavka dobara elektronski tahografi