T-73/13 Javna nabavka usluga - košenje trave u krugu TS "Šabac 1" u mestu Šabac

05.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija