T-132/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Šabac

15.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.