T-614/2014 ŠA Javna nabavka dobara - usluga održavanja vozila u Ogranku Šabac

29.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda za partije 6,7 i 9

Konkursna dokumentacija za partije 6,7 i 9

9.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7.

16.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.