T-95/2014 ŠA, partija 3. javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal

21.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva