KP-2/13 Javna nabavka radova - Usluge košenja trave i rasecanja granja i rastinja ispod i pored električne mreže

30.09.2013. godine
Poziv za podnošenje prijava radi priznavanja kvalifikacije

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača