KP-9/13 Javna nabavka usluga - Pranje i čišćenje putničkih, terenskih i teretnih vozila

31.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 9/2013

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 9/0213