OP-24/13 Javna nabavka dobara - Materijal za izvodnu ćeliju 35 kV u TS 110/35/10 kV Zlatibor 2 sa uslugom ugradnje

17.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija