T-28/13 Javna nabavka dobara - Nabavka, montaža po projektnoj dokumentaciji, FAT,konfigurisanje, parametriranje i isporuka ormara zaštite i upravljanja), isporuka dela opreme za postrojenja 110 kV i 35 kV; izrada Glavnog projekta TS 110/35 kV Užice 1

28.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.09.2013. godine
Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

06.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru