T-666/2014 UE Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije, Geodetske usluge za investicije na EEO 10(20)kV

14.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku po partijama 1-2

Konkursna dokumentacija

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.