T-32/2013 Javna nabavka dobara - Armirano-betonski stubovi i samonoseći kablovski snopovi

20.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Uvećane tabele - Obrazac ponude u postupku 32/2013 partija 1.

Uvećane tabele - Obrazac ponude u postupku 32/2013 partija 2.

15.07.2013. godine
Uvećane tabele - Obrazac ponude u postupku 32/2013 partija 2.

15.07.2013. godine
Tabela za 25. i 39. str.

15.07.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.08.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

21.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.