T-46/2013 Javna nabavka dobara - Teretna vozila i hidraulične dizalice sa ugradnjom

08.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.08.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.08.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.09.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

09.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

11.10.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u otvorenom postupku broj 46/2013, partije 3., 4. i 5.

18.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

13.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3., 4. i 5.