T-61/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

16.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog konkursne dokumentacije - SBTS

Prilog konkursne dokumentacije - Trofazni uljni energetski transformator

Prilog konkursne dokumentacije - VN blok 12 kV

19.11.2013. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

03.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

10.03.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2. i 3.