T-188/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

14.4.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.4.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.5.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.5.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

19.6.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

23.6.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.6.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

14.7.2014. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.