T-293/2014 UP Javna nabavka usluga - Lekarski pregled zaposlenih

07.5.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

15.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

10.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru