T-577/2014 UP Javna nabavka usluga - Farbanje čelično rešetkastih konstrukcija i portala

28.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.06.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

09.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka