T-585/2014 UP Javna nabavka dobara - Dobra za rekonstrukciju sistema relejne zaštite i automatizaciju u Ogranku Užice

6.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

21.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.