T-676/2014 UP Javna nabavka usluga - Mobilne telefonije

10.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.07.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava