T-676/2014 UP Javna nabavka usluga - mobilne telefonije

01.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava