ODS–KV–0140–15 Javna nabavka dobara - Softver (partija 1. R8-DMR MOTOTRBO, partija 2. Softverske licence TEAMVIEWER)

16.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.2.2016. godine
Odluka o obustavi postupka

23.2.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka