ODS–KV–0307–15 Javna nabavka dobara - Radovi sa nabavkom dobara za TS 110/35KV "Užice 1"

25.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Druga izmena konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

24.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

26.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

20.4.2016. godine
Odluka o obustavi postupka

28.4.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

25.7.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

29.11.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

20.1.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2.4.2018. godine
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci