T-165/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

14.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.5.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 1.

4.6.2015. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i produženju roka za podnošenje prijava

4.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

4.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

5.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

31.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.