T-168/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

15.4.2015. godine
Konkursna dokumentacija

27.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.5.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

12.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

26.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

3.8.2015. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i produženju roka za podnošenje ponuda, partija 2.

2.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.