T-273/2015 UP Javna nabavka dobara - Lična zaštitna sredstva

14.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 1. i 2.

29.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, partija 1. i 2.

4.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.