T-413/2015 UP Javna nabavka usluga - Defektaža, revizija i remont transformatora snage 110/x kV i regulator napona

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.