T-461/2015 UP Javna nabavka usluga - Održavanje vozila

19.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.7.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

8.10.2015. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava